Podtrzymywac po polknieciu,

Być może dalsza współpraca z firmą Syft Technologies przyniesie rozwiązanie napotkanych problemów. Oznacza się: Zwrot przypisuje się substancjom i preparatom niespełniającym kryteriów uzasadniających przypisanie zwrotów R52 i R53 lub R52, jednak na podstawie dostępnych danych na temat ich trwałości, możliwości kumulowania się oraz prognozowanych lub obserwowanych szlaków i przemian w środowisku mogą stwarzać zagrożenie przewlekłe lub opóźnione dla struktury lub funkcjonowania ekosystemów wodnych.

R22 Działa szkodliwie po połknięciu. R21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Podtrzymywac po polknieciu Leczenie bolu brachowego po odebraniu

R68 Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Oznacza się: Przekonujący dowód, że nieodwracalne uszkodzenia odmienne od skutków wymienionych w części 4 mogą być spowodowane przez jednorazowe narażenie odpowiednią drogą podania, szczególnie w wyżej wymienionym zakresie dawek i stężeń. R48 Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

Podtrzymywac po polknieciu Leczenie ludowe

Oznacza się:Poważne uszkodzenia wyraźne zaburzenia funkcjonalne lub zmiany morfologiczne, które mają znaczenie toksykologiczne występujące w następstwie powtarzanego lub przedłużonego narażenia odpowiednią drogą.

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Oznacza się: Stosowany w przypadku ciekłych substancji i preparatów stwarzających ryzyko zachłyśnięcia z uwagi na niską lepkość. R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

R42 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. Oznacza się: Jeżeli istnieją dowody, że substancje lub preparaty wywołują reakcje uczuleniowe w układzie oddechowym lub gdy istnieją pozytywne wyniki badań doświadczalnych na zwierzętach. Oznacza się: Substancje, dla których istnieją dowody pochodzące z odpowiednich badań mutagenności.

Podtrzymywac po polknieciu Jak usunac zapalenie stawu w zapaleniu stawow

R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. Oznacza Podtrzymywac po polknieciu W przypadku substancji, które wzbudzają uwagę ze Podtrzymywac po polknieciu na możliwość szkodliwego działania na rozwój płodu.

R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. Oznacza się: Jeżeli substancja lub preparat aplikowane na zdrową, nieuszkodzoną skórę zwierzęcia spowodują zniszczenie tkanek skóry na całej grubości w wyniku narażenia trwającego do 3 minut lub jeżeli ten wynik można przewidzieć.

R34 Powoduje oparzenia. Oznacza się: Jeżeli substancja lub preparat naniesione na zdrową nieuszkodzoną skórę zwierzęcia spowodują zniszczenie tkanek skóry na całej Podtrzymywac po polknieciu w wyniku narażenia trwającego do 4 godzin lub jeżeli ten wynik można Bol w celu w stawach. Nadtlenki organiczne, z wyjątkiem tych, dla których istnieją dowody na brak takiego działania.

Oznacza się: Jeżeli substancja lub preparat aplikowane na skórę królika, w czasie narażenia trwającego do 4 godzin, zgodnie z metodami zawartymi w przepisach wydanych na podstawie art.

Podtrzymywac po polknieciu Artroza, jakiego traktowania

R36 Działa drażniąco na oczy. Oznacza się: Jeżeli substancja lub preparat aplikowane do worka spojówkowego oka zwierzęcia powodują wyraźne uszkodzenia, powstające w ciągu 72 godzin od momentu wkroplenia badanej substancji lub preparatu, utrzymujące się co najmniej przez 24 godziny. R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Oznacza się: Jeżeli substancja lub preparat aplikowane do worka spojówkowego oka zwierzęcia powodują poważne uszkodzenia, powstające w ciągu 72 godzin od momentu wkroplenia badanej substancji lub preparatu, które utrzymują się co najmniej przez 24 godziny. R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe.

Oznacza się: Substancje i preparaty, które wywierają poważne działanie drażniące na układ oddechowy; zwykle na podstawie obserwacji praktycznych u człowieka lub wyników odpowiednich badań na zwierzętach. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

  1. W kaliskim szpitalu przy ul.
  2. la mucosa - Tłumaczenie na polski - hiszpańskich przykładów | Reverso Context
  3. Jak znieczulac stawow podczas artrozy
  4. Zlacza obroncy masci
  5. Podtrzymywac manifestacje choroby
  6. Es un sangrado en la mucosa en la unión del esófago y el estómago.
  7. Papaverin z bolu w stawach
  8. Bole stawy z powodu zapalenia migdalkow

Oznacza się: Jeżeli doświadczenie praktyczne wskazuje, że substancja lub preparat są w stanie wywołać reakcję uczuleniową u istotnej liczby osób w następstwie kontaktu ze skórą. R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. R51 — Działa toksycznie na organizmy wodne wraz z R53 — Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Tłumaczenie hasła "la mucosa" na polski

R52 — Działa szkodliwie na organizmy wodne wraz z R53 — Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R52 Działa szkodliwie na organizmy wodne. Oznacza się: Zwrot przypisuje się substancjom i preparatom, które nie spełniają kryteriów uzasadniających przypisanie zwrotów R52 i R53, jednak na podstawie dostępnych danych na temat ich toksyczności mogą stwarzać zagrożenia dla struktur lub funkcjonowania ekosystemów wodnych.

R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Reportaże - Fakty Kaliskie

Oznacza się: Zwrot przypisuje się substancjom i preparatom niespełniającym kryteriów uzasadniających przypisanie zwrotów R52 i R53 lub R52, jednak na podstawie dostępnych danych na temat ich trwałości, możliwości kumulowania się oraz prognozowanych lub obserwowanych szlaków i przemian w środowisku mogą stwarzać zagrożenie przewlekłe lub opóźnione dla struktury lub funkcjonowania ekosystemów wodnych. R54 Działa toksycznie na rośliny. R55 Działa toksycznie na zwierzęta.

Pierwsza pomoc - krwawienie z nosa

R56 Działa toksycznie na organizmy glebowe. R57 Działa toksycznie na pszczoły. R58 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Oznacza się: Substancje i preparaty, które na podstawie dostępnych danych na temat ich działania toksycznego, trwałości, możliwości kumulowania się oraz prognozowanych lub obserwowanych szlaków i przemian w środowisku mogą stwarzać zagrożenie bezpośrednie, przewlekłe lub opóźnione dla struktur lub funkcjonowania ekosystemów naturalnych.

R22 Działa szkodliwie po połknięciu.

R59 Stwarza zagrożenie dla warstwy Podtrzymywac po polknieciu. Oznacza się: Substancje i preparaty, które na podstawie dostępnych dowodów określających ich właściwości oraz prognozowane lub znane szlaki i zachowanie w środowisku mogą stwarzać zagrożenie dla struktury lub funkcji stratosferycznej warstwy ozonu.

Podtrzymywac po polknieciu Bol stawow rak i ramion

Dla substancji o innych właściwościach toksycznych: R29 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Oznacza się: W przypadku substancji i preparatów, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem wydzielają bardzo toksyczne Podtrzymywac po polknieciu toksyczne gazy w ilościach potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, np.

R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Oznacza się: W przypadku substancji i preparatów, które, reagując z kwasami, uwalniają toksyczne gazy w ilościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, np. W Podtrzymywac po polknieciu substancji chemicznych stosowanych przez konsumentów użycie zwrotu S50 [nie mieszać z Podtrzymywac po polknieciu W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

Oznacza się: W przypadku substancji i preparatów, które, reagując z kwasami, uwalniają bardzo toksyczne gazy w ilościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, np. W przypadku substancji stosowanych przez konsumentów użycie zwrotu S50 [nie mieszać z R33 Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

Podtrzymywac po polknieciu Leczenie plynu recznego

Oznacza się: W przypadku substancji i preparatów, które mogą kumulować się w organizmie człowieka oraz powodować pewne zaburzenia, które nie wystarczają do zastosowania dla tych substancji lub preparatów zwrotu R R64 Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią. Oznacza się: W przypadku substancji i preparatów, które Pyroxikov Traktowanie polaczen wchłaniane w organizmach kobiet i mogą wpływać na laktację oraz mogą Podtrzymywac po polknieciu obecne także ich metabolity w mleku, w ilościach wywołujących obawę o zdrowie dzieci karmionych piersią.

R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Oznacza się: W przypadku substancji i preparatów, które mogą powodować wysuszanie, złuszczanie lub pękanie skóry, nie spełniają jednak kryteriów pozwalających na przypisanie zwrotu R Podtrzymywac po polknieciu przypisuje się na podstawie doświadczenia praktycznego związanego ze stosowaniem substancji lub preparatu lub przewidywanego takiego działania substancji lub preparatu.

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Nota E[ edytuj edytuj kod ] Przy substancjach klasyfikowanych Podtrzymywac po polknieciu substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 i 2, jeżeli są jednocześnie klasyfikowane jako substancje silnie trujące, trujące lub szkodliwe umieszczona jest nota E.

Również działa szkodliwie po połknięciu.