Witamina D od chorob stawow.

Oprócz pozytywnych działań na układ kostny, witamina D jest silnym modulatorem układu odpornościowego. Suplementacja witaminy D Wątpliwości na temat wpływu witaminy D na zapadalność i aktywność RZS nie zmieniają faktu, że chorzy bardzo często mają jej niskie stężenie w surowicy i wymagają suplementacji z tradycyjnych wskazań.

Moda na witaminę D jest w medycynie coraz bardziej zauważalna. Plejotropowe działanie witaminy D i entuzjazm dla jej stosowania są równocześnie coraz lepiej potwierdzane wynikami badań naukowych. Obecnie prowadzone badania koncentrują się na znaczeniu stosowania witaminy D w profilaktyce pierwotnej wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych, autoimmunologicznych oraz na jej wpływie na przebieg tych chorób.

Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego!

Witamina D powstrzyma rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów?

Zaufaj Wydawnictwu Borgis — wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiejmagisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu.

Witamina D powstrzyma rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów?

Informacja nt. Ewa Marcinowska-Suchowierska Streszczenie Reumatoidalne zapalenie stawów rzs jest chorobą autoimmunologiczną manifestującą się przewlekłym bólem i uszkodzeniem stawów oraz postępującą niepełnosprawnością. Schorzenie występuje trzy razy częściej wśród kobiet niż u mężczyzn. Chociaż coraz więcej wiadomo na temat patofizjologii rzs to etiologia choroby pozostaje wciąż nieznana.

Bol w stawach ledzwiowych

Stwierdzenie obecności receptorów dla witaminy D w niemal wszystkich komórkach układu odpornościowego, w tym w aktywowanych limfocytach T i B, neutrofilach oraz komórkach prezentujących antygen: makrofagach i komórkach dendrytycznych ujawniło istotną rolę witaminy D jako regulatora odpowiedzi immunologicznej.

Przeprowadzone dotychczas badania epidemiologiczne wskazują, że niedoborowi witaminy D towarzyszy wzrost częstości występowania schorzeń autoimmunologicznych.

Silny bol w stawach w nastolatka

Znaczny niedobór witaminy D, większy niż w populacji ogólnej, stwierdzono u pacjentów z rzs. Wykazano, odwrotnie proporcjonalną zależność między stężeniem OH witaminy D w surowicy krwi, a wczesnym początkiem, aktywnością choroby oraz stopniem niepełnosprawności pacjentów z rzs. Immunomodulujące oddziaływanie witaminy D u pacjentów z rzs wynika ze zmniejszenia przez nią liczby limfocytów Th1 i Th17, zwiększenia liczby komórek Th2 i T-reg oraz ograniczenia produkcji cytokin prozapalnych przy jednoczesnym nasileniu sekrecji cytokin przeciwzapalnych.

  1. Badania wykazały również, że chociaż witamina D może skutecznie zapobiegać pojawieniu się stanu zapalnego, jest ona mniej skuteczna, gdy choroba zapalna już istnieje, ponieważ choroby takie jak reumatoidalne zapalenie stawów prowadzą do niewrażliwości na witaminę D.
  2. Witamina D w reumatoidalnym zapaleniu stawów
  3. Niedobory witaminy D a choroby autoimmunologiczne - Puls Medycyny - desirewarez.pl
  4. Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego?
  5. Witamina D powstrzyma rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów? - desirewarez.pl
  6. Innym kluczowym odkryciem badań było to, że wpływu witaminy D na chorobę zapalną nie można przewidzieć za pomocą komórek od zdrowych osób, a nawet od krwi pacjentów z zapaleniem, ponieważ komórki z tkanki choroby są bardzo różne.
  7. Bol we wszystkich stawach rak

Wiele zagadnień dotyczących wpływu witaminy D i jej metabolitów na występowanie i aktywność rzs pozostaje nadal niejasne i wymaga dalszych badań. Summary Rheumatoid arthritis RA is an autoimmune disease characterized by chronic pain and impairment of joints as well as progressive disability. The disease is three times more frequent in women than in men. Although the pathophysiology of RA is more and more clear the etiology of the disease remains unknown. The awareness of a role of vitamin D in the regulation of immune responses was triggered by the discovery of vitamin D receptors in almost all immune cells, including activated T and B lymphocytes, neutrophils, and antigen-presenting cells: macrophages and dendritic cells.

Witamina D a stwardnienie rozsiane (SM)

Epidemiological evidence indicates that vitamin D deficiency is accompanied by an increase in incidence of autoimmune disease. Significant vitamin D deficiency, more pronounced than in general population, was found in patients with RA. An inverse relationship between serum level of OH vitamin D and early onset polyarthritis, severity of the disease as well as a degree of disability of the patients with RA were reported.

Immunomodulating effects of vitamin D in patients with RA are related to a decrease in the number of Th1 and Th17 lymphocytes, to an increase in the number of Th2 and T-reg cells as well as to diminishing the production of Witamina D od chorob stawow cytokines together with increasing the secretion of antyinflammatory cytokines.

Many issues referrng the influence of vitamin D and its metabolites on the incidence and severity of RA remains unclear and needs further examinations. Key words: vitamin Dimmune systemrheumatoid arthritis. Wprowadzenie Witamina D nie tylko wpływa na wchłanianie wapnia i fosforanów z przewodu pokarmowego, reabsorpcję tych jonów w cewkach nerkowych, mineralizację tkanki kostnej, ale wykazuje również działanie plejotropowe obejmujące m.

Z oddziaływania witaminy D na komórki odpowiedzi immunologicznej może wynikać jej wpływ na częstość występowania i aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów rzs.

Witamina D a zwyrodnieniowa choroba stawu kolanowego

Rzs jest najczęstszą przewlekłą chorobą zapalną stawów. W państwach uprzemysłowionych rozpoznaje się rocznie od 5 do 50 nowych przypadków choroby na mieszkańców.

Kobiety chorują na rzs trzykrotnie częściej niż mężczyźni, a szczyt zachorowań przypada około RZS jest przewlekłą, zapalną, układową chorobą tkanki łącznej, charakteryzująca się niespecyficznym, symetrycznym zapaleniem stawów, któremu towarzyszą zmiany pozastawowe oraz powikłania narządowe. Etiopatogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów Główną cechą rzs jest przetrwałe zapalenie błony maziowej i przerost jej warstwy wyściółkowej, która tworzy inwazyjną łuszczkę stawową penetrującą chrząstkę i wnikającą Witamina D od chorob stawow kości podchrzęstnej.

U chorych na rzs błona maziowa ma zwiększone unaczynienie i jest nacieczona przez stale aktywowane leukocyty.

Więcej pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi w oddaleniu od równika

Inicjacja i trwanie choroby związane są z zaburzeniem odpowiedzi immunologicznej na nieznany antygen u osoby predysponowanej genetycznie. Ważną rolę odgrywa sieć cytokin prozapalnych wpływających na metabolizm tkanki kostnej i chrząstkę 1, 2. Wyróżniamy dwa typy odpowiedzi immunologicznej: wrodzoną i nabytą. Układ odporności wrodzonej jest pierwszą linią obrony przed atakiem drobnoustrojów i rozpoznaje ich struktury przy pomocy receptorów PRR patern recognition receptorsdo których należą między innymi receptory z rodziny TLR Toll-like receptor aktywujące komórki.

» Współpraca

Receptory Toll-podobne rozpoznają zarówno zakażenia bakteryjne, jak i wirusowe. Aktywowane komórki odporności wrodzonej biorą udział w odpowiedzi zapalnej poprzez produkcję różnych cytokin, a niektóre, tak jak komórki dendrytyczne, makrofagi czy monocyty, prezentują antygeny limfocytom T, inicjując odpowiedź nabytą. Limfocyty T podtrzymują lub wygaszają reakcję zapalną poprzez wytwarzane cytokiny lub działanie supresyjne limfocytów T regulatorowych Treg 3.

W rzs występują zaburzenia nabytej odpowiedzi immunologicznej przejawiające się autoreaktywnością limfocytów, gromadzeniem komórek pamięci, nadczynnością limfocytów B, preferencyjnym różnicowaniem limfocytów Th17 i upośledzeniem czynnościowym limfocytów Treg. W warunkach prawidłowych odpowiedź nabyta rozwija się w szpiku i obwodowych narządach limfatycznych węzły chłonne, śledziona.

Topinambur z chorobami stawow

Natomiast w przypadku rzs również w ekotopowej tkance limfatycznej. W rzs odpowiedź nabyta jest inicjowana przez czynniki genetyczne i środowiskowe. Najnowsze doniesienia podkreślają rolę Witamina D od chorob stawow infekcyjnych, a zwłaszcza zakażeń jamy ustnej bakteriami powodującymi paradontozę, głównie Porphyromonas gingivalis.

Powiązane artykuły

Autoreaktywna odpowiedź nabyta rozwija się przed wystąpieniem klinicznych objawów rzs, może inicjować i podtrzymywać zapalenie oraz procesy destrukcyjne. Prawdopodobnie to wtedy dochodzi do subklinicznego zapalenia błony maziowej 4. Komórki odporności wrodzonej odpowiadają za przekształcenie się zapalenia w fazę przetrwałą. Natomiast limfocyty B rozpoznają antygeny nieprzetworzone i same mogą pełnić funkcję komórek prezentujących, ale z reguły wymagają sygnałów wspomagających dostarczanych przez limfocyty T pomocnicze Th — T helper.

Gdy limfocyty B rozpoznają antygen, ulegają przekształceniu w komórki plazmatyczne wytwarzające przeciwciała, a limfocyty Th różnicują się w odrębne czynnościowo subpopulacje.

Limfocyty B są bogatym źródłem cytokin prozapalnych, przeciwzapalnych i prioangiogennych. Limfocyty Th1 wytwarzają głównie cytokiny prozapalne m. Limfocyty Th17 produkują przede wszystkim interleukinę 17 IL Limfocyty Treg kontrolują przebieg i wygaszają odpowiedź immunologiczną. Indukowane limfocyty Treg powstające podczas odpowiedzi immunologicznej syntetyzują cytokiny immunosupresyjne: interleukinę 10 IL i czynnik transformujący β TGF-β 5.

Skomentuj artykuł:

Uważa się, że rolę patogenną w rzs pełnią limfocyty T produkujące IL Potwierdzeniem tego jest między innymi fakt, że liczba komórek Th17, a nie Th1, w płynie stawowym, koreluje z zapaleniem błony maziowej. Interleukinę 17 wytwarzają również makrofagi, neutrofile i komórki tuczne. Ma ona właściwości prodestrukcyjne i stymulujące komórki nabłonkowe, śródbłonka i Witamina D od chorob stawow do produkcji cytokin prozapalnych i metaloproteaz.

Zaburzenia immunoregulacji przejawiające się dysfunkcją limfocytów Treg sprzyjają utrzymywaniu się odpowiedzi immunologicznej w formie przetrwałej.

W rzs występuje wzmożona osteoklastogeneza i aktywność osteoklastów, natomiast upośledzona jest odnowa kości.

Choroba syndroma.

Destrukcja tkanki kostnej zachodzi dwiema drogami od strony jamy szpikowej osteoporoza okołostawowa i geody i od strony jamy stawowej nadżerki kostne. Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp. Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie Witamina D od chorob stawow z nim. Piśmiennictwo 1.

Lancet ; Kucharz EJ: Reumatoidalne zapalenie stawów. Wydanie I. Medical Tribune Polska ; Kontny E, Maśliński W: Sieć cytokin i implikacje terapeutyczne w chorobach reumatycznych. Wiland P red.

» Konferencje

Termedia, Poznań ; Kontny E: Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów. Część I — odpowiedź nabyta, uwarunkowania genetyczne i środowiskowe.

Niedobory witaminy D a choroby autoimmunologiczne MAR opublikowano:Światowi eksperci podkreślają, że niedobory witaminy D są stwierdzane w przebiegu ponad 80 różnych chorób autoimmunologicznych.

Reumatologia ; 49, 1: Część II — odpowiedź wrodzona, nowe cele terapeutyczne. Reumatologia ; 49, 2: Nutrition ; Autoimmunity Reviews ; Current Opinion in Pharmacology ; Osteoporos Int ; Joint Bone Spine ; Clin Rheumatol ; 6: Clin Exp Rheumatol ; J Rheumatol ; Rheumatol Int ; Rheumatology ; Arthritis Rheum ; Ann Rheum Dis ;