Traktowanie chorob stawow szczotek,

Jak wynika z powyższego, J. Również Instytut Medycyny Pracy orzekł o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej określonej w poz. Aktualizacja 30 marca,

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 4 lutego r. Uzasadnienie faktyczne Decyzją Traktowanie chorob stawow szczotek dnia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po rozpoznaniu odwołania J.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy ustalił, że na podstawie zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej z 18 grudnia r. Z dokumentacji przedmiotowej sprawy wynika, że J. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w S. Na podstawie szczegółowego opisu wykonywanej przez J. W dniu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy po przeprowadzeniu badań lekarskich, a także na podstawie wywiadu chorobowego, dokonaniu analizy dokumentacji leczenia oraz narażenia zawodowego wyżej wymienionego, wydał orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania u J.

Jednostka orzecznicza w uzasadnieniu wydanego orzeczenia wyjaśniła powody zajęcia takiego stanowiska, stwierdzając brak istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy rozpoznanym schorzeniem, a sposobem wykonywania pracy. Jednostka w uzasadnieniu wskazała na inne, pozazawodowe przyczyny choroby wymienionej w wykazie chorób zawodowych oraz podkreśliła, że dolegliwości z wysokim prawdopodobieństwem mają etiologię wieloczynnikową.

Postępowanie diagnostyczno-orzecznicze w trybie odwoławczym przeprowadził Instytut Medycyny Pracy, który na podstawie analizy narażenia zawodowego, okresów zatrudnienia i sposobu wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach w odniesieniu do okresu, w którym pacjent zaczął zgłaszać dolegliwości, dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonych specjalistycznych badań lekarskich, wydał w dniu W dniu 12 maja r. W odpowiedzi Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Instytut Medycyny Pracy podtrzymały swoje stanowiska orzecznicze, iż w podmiotowej sprawie nie można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że zespół cieśni nadgarstka u J.

W tak ustalonym stanie faktycznym organ II instancji wyjaśnił, że postępowanie w przedmiocie chorób zawodowych regulują przepisy zawarte w ustawie Kodeks pracy oraz rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych, a także przepisy procedury administracyjnej ujęte w kodeksie postępowania administracyjnego. Materialnoprawne przesłanki stwierdzenia choroby zawodowej wyznacza definicja sformułowana w art.

Traktowanie chorob stawow szczotek pracy tekst jedn. Ustawodawca nie wymaga do stwierdzenia choroby zawodowej bezwzględnego udowodnienia istnienia narażenia zawodowego, a dopuszcza możliwość ustalenia, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż rozpoznaną chorobę spowodował czynnik szkodliwy występujący na stanowisku pracy.

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych regulują przepisy rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, wydane w oparciu o delegację z art.

Border collie choroby

Następnie organ podkreślił, że wydając decyzję organy inspekcji sanitarnej związane są treścią orzeczenia lekarskiego w zakresie poczynionych w nim ustaleń, tj. Oznacza to, że państwowy inspektor sanitarny wydający decyzję w sprawie choroby zawodowej, nie jest uprawniony do kontroli merytorycznej orzeczeń lekarskich uprawnionych do rozpoznawania chorób zawodowych jednostek organizacyjnych, ani też do dokonywania własnych ustaleń, prowadzących do odmiennego rozpoznania jednostki chorobowej wyrok NSA z dnia 5 stycznia r.

Związanie organu prowadzącego postępowanie orzeczeniem właściwej placówki medycznej nie może być jednak tożsame z bezkrytyczną akceptacją zawartych w nim informacji.

Jako, że stanowi jedyny wiarygodny środek dowodowy służący stwierdzeniu choroby zawodowej, podlega ono - jak każdy dowód w postępowaniu - ocenie pod kątem zachowania kryteriów wyznaczonych treścią art. Oznacza to, że państwowy inspektor sanitarny może zakwestionować orzeczenie lekarskie placówki właściwej do rozpoznawania chorób zawodowych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym tylko pod względem formalnym, np. Jeśli jednak orzeczenie lekarskie jest prawidłowe pod względem formalnym i zostało wydane Traktowanie chorob stawow Traktowanie chorob stawow szczotek zachowaniem norm określonych w rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych - wiąże organ sanitarny, co do ustaleń w nim poczynionych wyrok NSA z dnia 23 kwietnia r.

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeanalizował zgromadzoną w aktach sprawy dokumentację dotyczącą przebiegu zatrudnienia, jego warunków i narażenia zawodowego J. Następnie zauważył, że będąc zatrudnionym w Zakładzie Wyrobów Metalowych "E.

W latach zmienił się charakter wykonywanej produkcji i J. Prace te polegały m. Do obowiązków J. Prace Traktowanie chorob stawow szczotek wykonywane przy produkcji drzwi polegały na 0,5 - 1 sekundowym dotknięciu szczepu spawalniczego tarczą ścierną szlifierki kątowej, usuwaniu odprysków spawalniczych przy pomocy stalowej szpachelki. Pomimo, iż niektóre czynności mogły być powtarzalne, to jednak charakterystyka pracy skarżącego nie nosiła cech typowej pracy monotypowej.

Jak wynika z powyższego, J. Organ Traktowanie chorob stawow szczotek, że tożsamość czynności oraz presja czasu akordu J. Analizując treść opinii orzeczniczej jednostki I stopnia, organ odwoławczy stwierdził, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przeanalizował kompleksowo narażenie zawodowe i stan zdrowia pacjenta, poddał komisyjnej analizie dokumentację leczenia, a ponadto przeprowadzone została konsultacja neurologiczna oraz konsultacja lekarza rehabilitacji medycznej.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wskazał, iż charakterystyka wykonywanych czynności zawodowych J. Jednostka orzecznicza wyjaśniła, iż podczas postępowania diagnostyczno-orzeczniczego na podstawie oceny stanu pacjenta, dokumentacji leczenia oraz wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych potwierdzono występowanie u J. Stwierdzono też, że powyższe choroby mogły przyczynić się do wystąpienia zespołu cieśni w obrębie nadgarstka.

W związku z powyższym jednostka orzecznicza stwierdziła brak istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy rozpoznanym schorzeniem, a sposobem wykonywania pracy i uznała, iż nie można bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, iż choroba została spowodowana sposobem wykonywania pracy, co jest warunkiem koniecznym do uznania etiologii zawodowej ww.

Również Instytut Medycyny Pracy orzekł o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej określonej w poz. Jednostka orzecznicza podkreśliła, że przeanalizowała kwestię występowania dolegliwości w odniesieniu do zatrudnienia i wykonywanych czynności zawodowych.

Instytut Medycyny Pracy wskazał, że w okresie narastania dolegliwości Traktowanie chorob stawow szczotek obrębie nadgarstków podczas zatrudnienia J. Biorąc powyższe pod uwagę różnorodność wykonywanych czynności na stanowisku ślusarza produkcyjnego i szlifierza używanie różnych narzędzi, częste wykonywanie pracy na innych stanowiskach, np. Ponadto jednostka orzecznicza II stopnia wskazała na rozwój objawów w szóstej dekadzie życia i jednocześnie wskazała na współistnienie chorób w tym cukrzyca, dna moczanowa, zaburzenia gospodarski lipidowej, otyłośćktóre stanowią czynniki ryzyka rozwoju zespołu cieśni nadgarstka.

Wybrane immunologiczne choroby skóry u psów i kotów

Jednostka uznała, że przemawiają one z wysokim prawdopodobieństwem za pozazawodową etiologią rozpoznanego u J.

W związku z powyższym Instytut Medycyny Pracy uznał, iż nie można stwierdzić, że sposób wykonywania pracy był bezspornie lub Traktowanie chorob stawow szczotek wysokim prawdopodobieństwem przyczyną rozwoju zespołu cieśni nadgarstka u badanego. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że wydane na potrzeby niniejszego postępowania, omówione wyżej orzeczenia lekarskie mają charakter opinii biegłych spełniając wymóg art.

Traktowanie chorob stawow szczotek

Podsumowując ocenę postępowania diagnostyczno-orzeczniczego podkreślił, że stanowiska jednostek orzeczniczych korelują ze sobą, a zgodnie z ich treścią J. Ponadto przy jednoczesnym wystąpieniu wielu czynników w obszarze zdrowia skarżącego opisanych szczegółowo w orzeczeniachobie Traktowanie chorob stawow szczotek orzecznicze jednoznacznie uznały fakt, iż brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wykonywaniem pracy, a rozpoznanym schorzeniem zespół cieśni w obrębie nadgarstka i nie może być mowy o wysokim prawdopodobieństwie istnienia takiego związku, co jest przesłanką niezbędną dla stwierdzenia choroby zawodowej.

W kwestii żądania przez stronę odwołującą się Traktowanie chorob stawow szczotek przesłuchania na okoliczność sposobu wykonywania pracy, organ wskazał, że organ pierwszej instancji w trybie art. Dlatego zawarty w odwołaniu zarzut dotyczący przesłuchania strony jest bezzasadny.

Ponadto w dniu 30 stycznia r. Ponadto organ przypomniał, że na prośbę Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z dnia Zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, a przede wszystkim § 6 ust. W uzasadnieniu skargi podniósł, że na stanowiskach pracy ślusarza, a następnie szlifierza, zatrudniony był nie w nominalnym czasie pracy trwającym przeciętnie 8 godzin, ale przeciętnie 10 do 11 godzin.

Oznacza to, że przez czas zatrudnienia wynoszący 8 godzin wykonywał czynności monotypowe, a w pozostałym okresie inne, jak pakowanie, wynoszenie obrobionych materiałów. Dalej skarżący stwierdził, że już na początku r.

Traktowanie chorob stawow szczotek

W tym okresie jego ogólny stan zdrowia był względnie stabilny, na co dowodem są okresowe badania lekarskie. Dopiero natomiast w r.

Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 4 lutego r.

Dlatego stanowczo zaprzecza, aby zespół cieśni nadgarstka zdiagnozowany u niego został wywołany przez cukrzycę, albo był skutkiem otyłości. Skarżący wniósł też o przesłuchanie przez Sąd świadka na okoliczność charakteru i czasokresu wykonywanej pracy.

II SA/Ke 1027/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i powtórzył argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Na podstawie art. Uzasadnienie prawne Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga nie jest zasadna, albowiem zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu.

Zgodnie z art. Sądowa kontrola legalności decyzji administracyjnych sprawowana jest w granicach sprawy, a rozstrzygając o zasadności skargi sąd nie jest związany jej zarzutami ani wnioskami oraz powołaną podstawą prawną art. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. Dokonując tak rozumianej oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się naruszeń prawa skutkujących koniecznością uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji będącej przedmiotem skargi art.

Zaskarżeniem w Traktowanie chorob stawow szczotek sprawie objęta została decyzja utrzymująca w mocy odmowę stwierdzenia u skarżącego J. Podstawą materialnoprawną tych decyzji były przepisy art.

Stosownie do treści przywołanego przepisu kodeksu pracy, za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym, albo po zakończeniu pracy w Traktowanie chorob stawow szczotek narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w Artroza nadgarstka chorób zawodowych.

Jak wynika z powyższego, pojęcie choroby zawodowej w rozumieniu kodeksu pracy odbiega od potocznego znaczenia tego określenia. Sam fakt zdiagnozowania u pracownika jednostki chorobowej wymienionej w wykazie chorób zawodowych, nie jest bowiem wystarczający do wydania przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego pozytywnej decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, gdyż niezbędnym jest jeszcze ustalenie związku przyczynowego pomiędzy chorobą a narażeniem zawodowym, a jeżeli choroba została zdiagnozowana po zakończeniu pracy w takim narażeniu, jej objawy muszą wystąpić w okresie oznaczonym w załączniku do rozporządzenia, który dla zespołu cieśni w obrębie nadgarstka wynosi 1 rok.

Traktowanie chorob stawow szczotek

Ze względu na Co nie mozesz jesc w palcach stawow przez skarżącego pracy w Zakładzie Wyrobów Metalowych "E.

Zgodnie z treścią § 8 ust.

Orzeczenie, o jakim mowa wyżej, należy traktować jak opinię w rozumieniu art. Jeżeli zatem orzeczenie lekarskie poddane takiej ocenie zawiera w sobie logiczne i przekonujące wyjaśnienie zajętego przez lekarzy orzeczników stanowiska, to organ nie może sprzecznie z tą opinią dokonać we własnym zakresie odmiennej oceny i wydać decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Powodem odmowy stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej cieśni nadgarstka była treść orzeczeń lekarskich wydanych w sprawie przez właściwe jednostki orzecznicze obu stopni. Organy wyjaśniły bowiem, że obie te jednostki, tj. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Traktowanie chorob stawow szczotek Medycyny Pracy zgodnie orzekły o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej z pozycji Z taką oceną należy się zgodzić.

Traktowanie chorob stawow szczotek

Mają rację organy administracji twierdząc, Traktowanie chorob stawow szczotek były uprawnione do kontroli wydanych w sprawie orzeczeń lekarskich w zakresie ograniczonym do ich strony formalnej, tj. Organy Kremy Geli z polaczen sanitarnej nie są uprawnione do merytorycznej kontroli takich orzeczeń, ani też do dokonywania własnych ustaleń prowadzących do rozpoznania choroby zawodowej, której nie stwierdzili biegli lekarze spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Nrpoz.

Tak określona kontrola orzeczeń lekarskich wydanych w sprawie została dokonany przez organy administracji, a Sąd nie znalazł podstaw do jej zakwestionowania. Nie podważyły jej również zarzuty skargi, które z jednej strony zmierzały do wykazania Traktowanie chorob stawow szczotek czasu pracy skarżącego na stanowiskach pracy, na których praca była wykonywana z dużą rytmicznością, ciągłą powtarzalnością ruchów i dużym obciążeniem kończyn górnych, a z drugiej do wykazania, że silne, czy uporczywe bóle nadgarstków pojawiły się u J.

Odnosząc się do takich zarzutów należy zauważyć, że twierdzenie skarżącego dotyczące pracy w wymiarze dłuższym, niż 8 godzin dziennie, czyli w godzinach nadliczbowych, pojawiło się dopiero w skardze i nie zostało niczym udokumentowane. Należy bowiem zauważyć, że w odwołaniu skarżący nie wskazywał na swoją pracę w godzinach nadliczbowych, a tylko na dłuższą w stosunku do ośmiogodzinnego czasu pracy, pracę ręczną przy użyciu szlifierki oraz wycinaka, przecinaka, młotka ślusarskiego i stołu ślusarskiego.

Praca w godzinach nadliczbowych wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami określonymi w prawie pracy, w tym z wyższym wynagrodzeniem art.

Traktowanie chorob stawow szczotek

Poza powyższą argumentacją trzeba jednak zauważyć, że w toku postępowania przed Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, jednostka orzecznicza I stopnia, w trybie § 6 ust. Okoliczności te, a także to, że skarżący zgłaszał pierwsze objawy dolegliwości pod postacią drętwienia I, II i III palca lewej ręki około 5 lat przed datą opinii, były znane i zostały uwzględnione przez jednostkę orzeczniczą II stopnia w opinii Instytutu Medycyny Pracy z Mimo to jednostka ta nie znalazła podstaw do rozpoznania u Traktowanie chorob stawow szczotek.

Kluczowe bowiem okazało się ustalenie, że charakter pracy strony, tj.

Traktowanie chorob stawow szczotek

W tym kontekście trzeba zauważyć, że nawet wykazanie twierdzeń skarżącego zaprezentowanych w skardze, nie mogłoby zmienić tej konkluzji orzeczenia WOMP i Instytutu Medycyny Pracy, skoro J. Jednostki orzecznicze, a za nimi organy zwróciły też uwagę na to, że analiza chronometrażu wykonywanych przez skarżącego czynności na stanowisku ślusarza produkcyjnego i szlifierza, z której wynikała możliwość stosowania mikroprzerw, praca we własnym tempie, bez narzuconego rytmu przez zewnętrzne uwarunkowania, nie wskazywała na to, aby strona przez większą część zmiany roboczej wykonywała ruchy istotnie przeciążające nadgarstki, powodujące wzrost ciśnienia w kanale nerwu pośrodkowego i długotrwałego ucisku na pnie nerwów pośrodkowych, co powoduje wystąpienie zespołu cieśni nadgarstka.

Jednostka orzecznicza II stopnia zwróciła też uwagę na to, że pomiary wibracji miejscowej dokonane w latach - na stanowisku pracy zajmowanym przez skarżącego, nie wykazywały przekroczeń wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia. Trzeba dodać, że tym ustaleniom Traktowanie chorob stawow szczotek na analizie chronometrażu i wyników pomiarów wibracji skarżący w sprawie nie zaprzeczał.

Przede wszystkim jednak trzeba pamiętać o tym, że z racji związania organów administracji orzeczeniami jednostek medycznych określonych w § 5 rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, tylko dysponując przeciwdowodami w postaci na przykład kontropinii biegłych lekarzy, mogłoby dojść do podważenia orzeczenia jednostek orzeczniczych o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej por.