Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow. Spis prac magisterskich, dyplomowych, doktorskich, rozprawy habilitacyjne Viofor JPS

Rutynowe badania laboratoryjne nie wykazały żadnych nieprawidłowości w czynności wątroby lub nerek. Zalecenia dotyczące postępowania w przypadkach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego zostały opublikowane przez liczne towarzystwa naukowe i medyczne [5—8]. Chociaż zmiany ogólnego wyniku na skali KOOS i subskalach w czasie T1 i T3 były większe w grupach otrzymujących BCL, nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między grupami.

Kluczowe informacje Jest to pierwsze randomizowane badanie kontrolowane RCT — randomized controlled trial prowadzone zgodnie z wytycznymi postępowania klinicznego, którego celem jest zbadanie wpływu zoptymalizowanego biologicznie wyciągu z Curcuma longa u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Zoptymalizowany biologicznie wyciąg z Curcuma longa jest skutecznym i bezpiecznym sposobem na złagodzenie bólu kolana u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Zoptymalizowany biologicznie wyciąg z Curcuma longa istotnie zmniejsza stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Klinicznie OA charakteryzuje się bólem, przejściową sztywnością poranną oraz trzeszczeniem stawowym, co prowadzi do pogorszenia jakości życia codziennego, skutkując siedzącym trybem życia i zwiększoną chorobowością oraz śmiertelnością [2, 3].

Występowanie OA wzrasta w związku ze starzeniem się populacji i rosnącymi wskaźnikami otyłości [4].

Kluczowe informacje Jest to pierwsze randomizowane badanie kontrolowane RCT — randomized controlled trial prowadzone zgodnie z wytycznymi postępowania klinicznego, którego celem jest zbadanie wpływu zoptymalizowanego biologicznie wyciągu z Curcuma longa u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Zoptymalizowany biologicznie wyciąg z Curcuma longa jest skutecznym i bezpiecznym sposobem na złagodzenie bólu kolana u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Zoptymalizowany biologicznie wyciąg z Curcuma longa istotnie zmniejsza stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Klinicznie OA charakteryzuje się bólem, przejściową sztywnością poranną oraz trzeszczeniem stawowym, co prowadzi do pogorszenia jakości życia codziennego, skutkując siedzącym trybem życia i zwiększoną chorobowością oraz śmiertelnością [2, 3].

Obecnie nie ma sposobów skutecznego leczenia OA pomimo dostępności wielu opcji leczenia, w tym metod niefarmakologicznych, farmakologicznych i chirurgicznych. Zalecenia dotyczące postępowania w przypadkach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego zostały opublikowane przez liczne towarzystwa naukowe i medyczne [5—8]. W skrócie, zaleca się łączenie metod leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego w celu optymalizacji terapii OA. Leczenie farmakologiczne OA w większości przypadków skutkuje złagodzeniem bólu i poprawą funkcjonowania.

MSM - organiczny związek siarki - za co odpowiada, jak stosować, dawkowanie, sku

Pierwszą linią leczenia farmakologicznego jest stosowanie paracetamolu oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Leki te mają jednak krótkotrwałe działanie przeciwbólowe w przypadkach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, a niektóre metaanalizy wskazują na występowanie działań niepożądanych, głównie u osób starszych z chorobami współistniejącymi [9—12]. W szczególności problem stanowią profile bezpieczeństwa doustnych NLPZ, więc Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow wyborze konkretnego NLPZ oraz jego dawkowania dla chorego zalecane jest zachowanie ostrożności [13].

Z tego powodu zaleca się stosowanie NLPZ z przerwami i w najniższej skutecznej dawce [8, 14]. Niekorzystne profile bezpieczeństwa powszechnie przepisywanych metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego skłoniły pacjentów, klinicystów oraz przemysł do poszukiwania bezpieczniejszych alternatyw, w tym suplementów diety, takich jak kurkumina [15, 16].

Kurkumina diferuloilmetan jest głównym kurkuminoidem pozyskiwanym z korzenia ostryżu długiego Curcuma longa, kurkuma [17]. Stwierdzono, że kurkumina jest inhibitorem szlaku czynnika jądrowego kappa B NF-κB i zmiataczem reaktywnych form tlenu i azotu [18, 19].

Publikacje medyczne - przegląd - Med&Life

W dwóch ostatnio przeprowadzonych metaanalizach oceniających dużą liczbę suplementów diety uznano kurkuminę za jeden z najskuteczniejszych związków zmniejszających tymczasowo ból w przypadkach OA, chociaż jakość dowodów była bardzo niska [20, 21].

Nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic w skuteczności leczenia między kurkuminoidami a NLPZ, jednakże u chorych otrzymujących kurkuminoidy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych działań ze strony układu pokarmowego było istotnie mniejsze [21]. Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow poświęcona różnym związkom pochodzącym z kurkumy, w tym kurkuminy [22], wykazała pozytywny wpływ biologicznej optymalizacji za pomocą adjuwantów, takich jak piperyna, liposomalne systemy dostarczania, kompleksy fosfolipidowe kurkuminy czy stosowanie polisorbatu jako emulgatora, co jest istotne, ponieważ niska biodostępność kurkuminy jest uważana za główne wyzwanie dla osiągnięcia jej optymalnej skuteczności.

W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badania dotyczącego biologicznie zoptymalizowanego wyciągu z Curcuma longa o wysokiej jakości farmaceutycznej, przeprowadzonego u pacjentów z objawową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, które, o ile nam wiadomo, jest pierwszym badaniem przeprowadzonym w pełnej zgodności z Międzynarodową Radą Harmonizacji Wymagań Technicznych dla Rejestracji Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi ICH E6.

Głównymi kryteriami włączenia był wiek pomiędzy Kolano z silniejszymi objawami z bólem ocenianym na co najmniej 40 mm na wizualnej skali analogowej 0— mm VAS przez okres co najmniej 3 miesięcy przed włączeniem do Susta masci artoza zostało zdefiniowane jako kolano docelowe.

Głównymi kryteriami wykluczającymi były: demencja lub niezdolność do świadomego wyrażenia zgody, ciąża lub laktacja, planowana endoprotezoplastyka stawu kolanowego, nadwrażliwość na kurkuminę lub przeciwwskazania do jej stosowania, niedawny uraz kolana odpowiedzialny za istnienie objawów ze strony kolana oraz choroba stawów inna niż OA.

Przydzielenie do grup leczniczych Pacjenci zostali losowo przypisani do jednej z następujących trzech grup w stosunku 1 placebo 2 x 3 kaps. Kapsułki były przyjmowane przez 3 miesiące, dwa razy dziennie z wodą, podczas śniadania i kolacji.

 • Притчей во языцех стали издание "Космической одиссеи 2001 года" без последних глав, как раз возможно и раскрывающих глубинную суть книги - и запрет на издание ее продолжения - "2010 - Одиссеи 2" даже во вдвое сокращенном виде.
 • Многие, впрочем, полагают, что и одного-то слишком .
 • Choroba dloni stawow
 • Poprawic tkanine chrzastki

Dostępne na rynku kapsułki BCL zostały umieszczone w dodatkowych kapsułkach w celu umożliwienia przeprowadzenia badania metodą podwójnie ślepej próby. Sekwencja alokacji została utworzona przez randomizację ograniczoną z blokowaniem, z blokami o wielkości 6.

Aby Numery bolu reki właściwą równowagę pomiędzy metodami leczenia prowadzonymi w każdym ośrodku, zestawy do badań były wysyłane w blokach, Kiedy wszystkie stawy bol stanowiły wielokrotność liczby 3. Badacz został poproszony o rozprowadzanie zestawów, których zawartości nie znał, zgodnie z sekwencją randomizacji, w celu osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy trzema badanymi grupami w obrębie danego ośrodka.

Każda kapsułka zawierała 46,67 mg wyciągu z kłącza kurkumy Curcuma longa L. Kapsułki placebo zawierały olej słonecznikowy.

Wymagany był odpowiedni, tj. Jakiekolwiek inne interwencje farmakologiczne lub niefarmakologiczne związane z OA Pieszczany leczenie stawow Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow dozwolone. Stosowanie się do ustalonych zasad leczenia oceniano, Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow niewykorzystane badane produkty.

W przypadku współistniejących chorób niezwiązanych z OA pacjenci mogli stosować zwykłe leczenie; niedozwolone było natomiast przyjmowanie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych i heparyny. Wskaźniki pomiaru skuteczności Założono dwa główne punkty końcowe i oba oceniano jako zmianę w stosunku do stanu wyjściowego, tj.

Drugim punktem końcowym było stężenie Coll w surowicy krwi sCollktóry charakteryzuje się swoistą sekwencją aminokwasów zlokalizowaną w obrębie potrójnej helikoidalnej struktury kolagenu typu II i uznawany jest za biomarker degradacji chrząstki [24, 25].

Wtórne punkty końcowe obejmowały oszacowanie bólu przez pacjenta na mm skali VAS oraz na skali KOOS wraz z subskalami, przy użyciu kwestionariuszy do samodzielnego wypełnienia. Wszystkie działania niepożądane AE oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych zostały zarejestrowane. Analiza statystyczna Analizy statystyczne zostały przeprowadzone zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dotyczącymi zasad statystycznych obowiązujących dla badań klinicznych Sakpal, ; ICH E9 Dodatkowy plik 2.

Liczebność próby uwzględniała wyniki uzyskane w poprzednim badaniu pilotażowym [26]. Do oceny skuteczności pierwotnych i wtórnych zmiennych docelowych wykorzystano model mieszany ANCOVA z powtórzeniami z weryfikacją testem post hoc.

Ponieważ nie zaobserwowano różnic między grupami leczonymi przy użyciu BCL dla punktu początkowego i po 3 miesiącach, a stężenia kurkuminy w surowicy nie różniły się istotnie między osobami przyjmującymi różne dawki BCL, wzięto również pod uwagę wartości zbiorcze dla grup leczonych za pomocą BCL. Wyniki PGADA i stężenia sColl zostały porównane między trzema leczonymi grupami za pomocą liniowego modelu mieszanego, od punktu początkowego do 3.

W pewnych sytuacjach rozważano transformację logarytmiczną w celu osiągnięcia normalnego rozkładu wartości dla punktów końcowych. W dłuższym czasie różnice między grupami były badane w każdym punkcie kontrolnym za pomocą klasycznego testu post hoc.

 1. Bol grzybow w stawach
 2. Элвин лежал в сонной полудреме, припоминая вчерашние события и раздумывая, какие силы он теперь привел в движение.
 3. Он, конечно, не относился к нему с презрением, но одного его уже было недостаточно.
 4. Они никогда не сумеют покинуть Диаспар; но Джезерак не подозревал, что принуждение, управлявшее их жизнями, не имело власти над Элвином.
 5. Zloty masc dla stawow do kupienia

Różnice w rozkładzie kryteriów jakościowych między leczonymi grupami analizowano za pomocą testu chi-kwadrat Χ2. Stosowanie się pacjentów do zaleceń określano metodą liczenia kapsułek w zwróconych opakowaniach oraz jako odsetek zużycia szacowanego względem teoretycznego. Dla potrzeb niniejszego badania zdefiniowano następujące populacje: populacja, w której oceniano bezpieczeństwo SPktóra obejmuje wszystkich pacjentów leczonych przynajmniej jedną dawką badanego produktu.

Analiza bezpieczeństwa została oparta na populacji, w której oceniano bezpieczeństwo. Populacja objęta analizą Full Analysis Set - FAS składa się z osób, u których wykonano pomiar jednej z głównych zmiennych efektywności w punkcie początkowym oraz co najmniej jeden odpowiadający pomiar w punkcie późniejszym, niezależnie od tego, czy osoba później wycofała się z badania lub postępowała niezgodnie z protokołem.

Populacja zgodna z protokołem PP — per protocol obejmowała wszystkie leczone osoby, które nie wykazywały większych odchyleń od protokołu. Wyniki Stu pięćdziesięciu pacjentów zostało losowo wybranych i uznanych Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow kwalifikujących się do analizy ITT analiza wystąpienia punktów końcowych w grupach, do których badane osoby były wyjściowo przydzielone przez randomizacjęa do grupy FAS populacji objętej analizą.

Kumulatywny rozkład czasowy rezygnacji był podobny w trzech grupach bez istotnych różnic dotyczących przyczyn rezygnacji. Wszystkie grupy były porównywalne w punkcie wyjścia tabela 1.

BCL — zoptymalizowana biologicznie Curcuma longa; FAS — badana populacja objęta analizą; ITT — populacja wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do leczenia i przydzielonych do grup drogą randomizacji; PP — populacja zgodna z protokołem; AE — zdarzenie niepożądane Model ANCOVA dla pomiarów powtarzanych został zastosowany do analizy dwóch równorzędnych głównych punktów końcowych oraz wtórnych punktów końcowych na populacjach objętych analizą FAS i zgodnych z protokołem PP.

Długotrwałe różnice, takie jak złagodzenie bólu i poprawa w skali globalnej oceny nasilenia aktywności choroby PGADAzostały stwierdzone dla wszystkich grup, ale nie zauważono statystycznie istotnych różnic między różnymi schematami leczenia.

Niemniej jednak testy post hoc ukazały interesujące wyniki i zostały przedstawione poniżej. Tabela 1.

bolesne stawy i pecherz Rheumatoidalne stawy palcowe stawow reumatoidalnych

Analiza sColl w populacji ITT wykazała tymczasowy, lecz statystycznie nieistotny wzrost stężenia sColl między T0 a T1 w grupie otrzymującej placebo oraz grupie otrzymującej niską dawkę BCL, lecz zjawisko to nie wystąpiło w grupie otrzymującej wysoką dawkę BCL. Należy zauważyć, że poziom początkowy sColl był zbliżony we wszystkich grupach. C Porównanie bezwzględnej różnicy sColl pomiędzy T0 i T1 w grupie otrzymującej placeboi połączonych grup otrzymujących niską i wysoką dawkę BCL.

Zmniejszenie nasilenia bólu obserwowane w grupie otrzymującej niskie dawki BCL odpowiada wielkości efektu ES równego 0,35 dla bólu w czasie T1 i 0,43 w T3. Chociaż zmiany ogólnego wyniku na skali KOOS i subskalach w czasie T1 i T3 były większe w grupach otrzymujących BCL, nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między grupami. Potwierdzeniem tego był pomiar poziomu kurkuminy w grupie PP. Nie zaobserwowano różnicy między grupami z niską dawką BCL a placebo. W grupach BCL nie zaobserwowano większej liczby działań niepożądanych AE prowadzących do rezygnacji z leczenia niż w grupie placebo.

Masc prednizolonu podczas zapalenia stawow bol w stawach prawej szczotki

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi AE były dyskomfort w jamie brzusznej i biegunka. Rutynowe badania laboratoryjne nie wykazały żadnych nieprawidłowości w czynności wątroby lub nerek.

Epidemiology of the rheumatic diseases. Oxford University Press; Ann Rheum Dis. Falls risk is associated with pain and dysfunction but not radiographic osteoarthritis in older adults: Tasmanian Older Adult Cohort study.

We wszystkich grupach średnie spożycie paracetamolu i NLPZ zmniejszało się z czasem, ale nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy grupami w różnych punktach kontrolnych. Według naszej wiedzy jest to pierwsze badanie, które wykazuje efekt terapeutyczny zoptymalizowanego biologicznie wyciągu z Curcuma longa w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, w dobrze zaprojektowanym prospektywnym badaniu wieloośrodkowym.

Rzeczywiście, niektóre z ostatnich metaanaliz wskazują na niską jakość badań klinicznych dotyczących suplementów diety, w tym wyciągów zawierających kurkuminoidy [20, 21]. Zmniejszenie bólu, obserwowane w grupie otrzymującej niską dawkę BCL, odpowiada wielkości efektu ES wynoszącego 0,35 w czasie T1 i 0,43 w czasie T3.

Potwierdzają to wyniki poprzednich badań, wskazujące na korzystne działanie kurkuminy na ból związany z reumatoidalnym zapaleniem stawów [22]. Efekt przeciwbólowy jest tym bardziej znamienny, że obserwuje się go u pacjentów, którzy stosowali paracetamol i NLPZ przed badaniem i w jego trakcie. Co ciekawe, nie zaobserwowano istotnej różnicy za pomocą skali KOOS.

 • Давным-давно мы пожертвовали нашим бессмертием, Диаспар же все еще следует ложным мечтам.
 • Когда глаза освоились с этим неземным пейзажем, Элвин и Хилвар поняли, что чернота чаши не столь абсолютна, как им сперва показалось.
 • Artroza lokcia stawu leczenia srodkow ludowych
 • Masc z bolu w stawach

Można to wyjaśnić faktem, że oceny w kwestionariuszu KOOS dokonywane są na podstawie 5-punktowej skali Likerta, podczas gdy ból kolana został odnotowany przy użyciu wizualnej skali analogowej mm, która posiada lepszą zdolność wykrywania zmian klinicznych niż skala Likerta [29]. Stężenie kurkuminy gwałtownie rosło we krwi wszystkich leczonych pacjentów, natomiast w grupie placebo kurkumina pozostała niewykrywalna.

Innym kluczowym spostrzeżeniem jest fakt, że po miesiącu stężenie tego związku osiągało poziom plateau.

Publikacje medyczne – przegląd

Ponadto, wartość tego plateau była porównywalna w grupach otrzymujących wysoką i niską dawkę BCL. Ustalenie to daje pewne wskazówki co do przyczyn, dla których obie daw- ki wykazały podobny wpływ na ból. To, w połączeniu z obserwacją, że liczba działań niepożądanych związanych z produktem wzrosła w grupie przyjmującej wysokie dawki BCL, uzasadnia zastosowanie niskich dawek BCL w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Stanowi to również wyjaśnienie wyższego odsetka rezygnacji w grupie przyjmującej wysokie dawki BLC. Obserwowane działania niepożądane to głównie biegunka.

MSM - organiczny związek siarki Data dodania: Zapewne wiesz, że siarka jest pierwiastkiem występującym w naszym organizmie.

Pod względem farmakologicznym Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow ma działanie żółciopędne i żółciotwórcze. Produkty rozpadu kurkuminy kwas ferulowy i hydroferulowy mają własności cholecystokinetyczne, ponieważ ściskają pęcherzyk żółciowy, podczas gdy inny podstawowy produkt, p-tolilometylokarbinol, ma silne działanie żółciopędne.

Analizy post hoc wykazały również, że stężenie Coll w surowicy krwi — biomarkera degradacji kolagenu typu II, zmniejszyło się w grupach otrzymujących BCL, natomiast nieznacznie wzrosło w grupie placebo [24, 25].

Standard do leczenia kolejnosci artrozy Ministerstwa Zdrowia recenzje obrobki rak szczoteczki

Naturalnie, obserwacja Endometrioza i bol stawow musi zostać zweryfikowana na większej populacji i należy wykazać poprzez badanie obrazowe, że ma to związek ze zmianami strukturalnymi, ale można przypuszczać, że BCL może zmniejszyć katabolizm chrząstki i tym samym spowolnić postęp choroby.

Badanie to ujawniło pewne ograniczenia, przede wszystkim małą liczebność próby. Nie ulega wątpliwości, że aby potwierdzić pozytywne trendy zaobserwowane w tym badaniu, konieczna jest większa liczebność próby.

Drugim ograniczeniem były cechy szczególne badanej populacji.

Tabela 2. Ponadto badanie to dostarcza przydatnych informacji na potrzeby opracowania większego badania klinicznego fazy III, w tym oszacowania wielkości próby, doboru dawki i głównych punktów końcowych. Dodatkowe pliki Dodatkowy plik 1: Tabela S1.

Zmiany w populacji objętej analizą FAS między wizytami kontrolnymi T1, T3 i T6 a stanem wyjściowym i analiza skuteczności: wyniki otrzymane za pomocą modelu ANCOVA powtórzeniami z testami post hoc, jeżeli są one Bioanalgesic Life Mainment do leczenia stawow istotne. MM był głównym badaczem i werbował pacjentów. FL werbował pacjentów i pomógł w opracowaniu artykułu. AFD przeprowadziła analizę statystyczną i pomogła w opracowaniu manuskryptu.

YD pomógł zaprojektować badanie i opracować manuskrypt.