Artroza stawow starzejacych L4 L5

U młodych dorosłych rotacje w płaszczyźnie porzecznej ograniczone są do o , im niżej, tym rotacje wykonywane są w mniejszym zakresie, na co ma wpływ geometria stawów międzywyrostkowych 64; 65; Metabolizm krążka międzykręgowego. Leczenie powinno być dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta.

Balzera 15 Kierownik Kliniki prof. Maciej Tęsiorowski Zakopane, 2 Streszczenie.

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest jednym z najczęstszych schorzeń układu ruchu. Celem pracy jest zebranie i ocena materiału Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem dotyczącego pacjentów leczonych operacyjnie z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Badanie ma na celu retrospektywną ocenę długookresowych wyników i powikłań. Porównanie trzech metod leczenia operacyjnego choroby degeneracyjnej przejścia lędźwiowokrzyżowego. Wykrycie klinicznych zależności pomiędzy wynikami badań obrazowych oraz objawów podmiotowychi przedmiotowych. Ocena balansu strzałkowego pogranicza lędźwiowo-miednicznego w opisywanym materiale. Ocenę wpływu czasu trwania objawów i opóźnienia podjęcia leczenia na wynik leczenia operacyjnego.

Wykrycie istotnych czynników ryzyka postępowania chirurgicznego.

Jednym z podstawowych założeń Artroza stawow starzejacych L4 L5 była ocena pacjentów w długim i bardzo długim okresie obserwacji. Średni wiek w chwili zabiegu wynosił 61,5 lat lat. Średni okres obserwacji 6,8 lat lat. Badanych podzielono na trzy grupy, w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu operacyjnego: izolowane odbarczenie struktur nerwowych, odbarczenie struktur nerwowych ze stabilizacją międzytrzonową oraz odbarczenie struktur nerwowych ze stabilizacją transpedikularną.

Oceniano parametry kliniczne i radiologiczne przed rozpoczęciem leczenia, po wykonaniu zabiegu operacyjnego i w odległym okresie obserwacji. W pracy szczególną uwagę zwrócono na parametry samooceny, badania podmiotowego i ich korelację z badaniami obrazowymi.

Wyniki opracowano statystycznie Staistica ver. W stosowanych technikach operacyjnych: laminotomii, stabilizacji międzytrzonowej i stabilizacji transpedikularnej w zakresie objawów klinicznych oraz badań MRI i CT uzyskano istotną poprawę we wszystkich trzech ocenianych metodach leczenia, ale w przypadku stabilizacji transpedikularnej uzyskano największą poprawę zarówno w wynikach krótko i długookresowych.

W żadnej z ocenianych metod nie wykazano pooperacyjnej poprawy wielkości kąta lordozy lędźwiowej i nachylenia kości krzyżowej. Długie oczekiwanie na leczenie operacyjne pogarsza rokowanie, a ogólna kondycja i pogorszenie stanu zdrowia pacjentów zwiększa odsetek powikłań późnych i reoperacji w grupach z bardzo długim okresem obserwacji.

Do czynników ryzyka należą: czas oczekiwania na zabieg operacyjny, wczesny początek choroby Artroza stawow starzejacych L4 L5 jego Artroza stawow starzejacych L4 L5 przebieg, a nie są czynnikami ryzyka parametry radiologiczne. Słowa kluczowe: Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego, balans strzałkowy, zwężenie kanału kręgowego, leczenie operacyjne kręgosłupa lędźwiowego, wyniki długookresowe.

Spondyloarthrosis is one of the most common presentation of degenerative disease of the musculoskeletal system. The aim of the study is to collect and describe the material of Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny in Zakopane for patients treated surgically with osteoarthritis of the lumbosacral spine. The study aims to assess the long-term results and complications.

Comparison of three methods of surgical treatment of degenerative lumbosacral transition Decompression of neural structures Decompression of neural structures with posterior lumbar interbody fusion, 1.

Decompression of neural structures with transpedicular stabilization. Detection of possible relationships between the results of imaging tests and clinical signs and symptoms. Description and assessment of spino-pelvic balance.

Artroza stawow starzejacych L4 L5

Evaluation of the effect of duration of symptoms and delay taking treatment on outcome surgical treatment. Identification of inefficient and burdened with a high rate of complications operating methods. The detection of significant risk factors surgical procedure. One of the basic assumptions of the study was assessment of patients in the long and very long term follow-up. Enrolled a group of 72 patients made up The average age at operation was Mean follow-up 6.

Patients were Jesienne stawy into three groups, which were performed: isolated decompression of neural structures, decompression of neural structures with PLIF and decompression of neural structures with transpedicular stabilization.

Evaluated clinical and radiological parameters before treatment, after surgery and distant observation period. In this work, particular attention was paid to the parameters of Artroza stawow starzejacych L4 L5 selfassessment of subjective and their correlation with imaging studies.

The results were statistically significant Artroza stawow starzejacych L4 L5 ver. In all of 3 techniques: laminectomy, intervertebral stabilization and transpedicular stabilization, in clinical and radiological signs, there is significant improvement, but in the case of transpedicular stabilization achieved the greatest improvement in the short and longterm results.

Olejki eteryczne - właściwości, zastosowanie, rodzaje olejków

There is no postoperative restoration of lumbar lordosis and sacral slope. The long wait for surgical treatment worsens the prognosis, and the general condition and deterioration of health of patients increases the percentage of late complications and reoperation in groups with a very long period of observation.

Risk factors include: the waiting time for surgery, early onset disease and a chronic course. Radiological parameters are not risk factors.

Artroza stawow starzejacych L4 L5

Key words: osteoarthritis of the lumbo-sacral spine, sagital balance, lumbar stenosis, lumbar surgery, long-term follow-up. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa jest jedną z najczęstszych lokalizacji choroby zwyrodnieniowej układu ruchu.

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego jest istotnym problem społecznym, dotyczącym osób w podeszłym wieku.

Olejki eteryczne - właściwości, zastosowanie, rodzaje olejków [WYJAŚNIAMY]

Dolegliwości mają charakter przewlekły, a leczenie nieoperacyjne jest nieskuteczne 5; 6; 7; 8; 9. Z powodu postępującego starzenia się polskiej populacji, problem degeneracyjnej choroby kręgosłupa dotyczy coraz większej liczby osób po 65 roku życia.

Coraz większa liczba lekarzy ortopedów, neurochirurgów, lekarzy rehabilitacji i fizjoterapeutów, a także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ma na co dzień do czynienia z pacjentami cierpiącymi z powodu objawów choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Objawy choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa wynikają z degeneracyjnego uszkodzenia wszystkich struktur kręgosłupa 10; Dochodzi do zniszczenia struktury krążka międzykręgowego, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia jego wysokości i poszerzenia obrysów, artrozy stawów międzywyrostkowych z osteofitozą brzegów wyrostków stawowych oraz pogrubieniem torebki stawowej.

Degeneracyjne uszkodzenie więzadeł żółtych skutkuje ich pogrubieniem.

  • Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest coraz częstszym problemem starzejącego się społeczeństwa.
  • Balzera 15 Kierownik Kliniki prof.
  • Jesli staw zranie sie na regenery ludowe na nadgarstek

Proces zwyrodnieniowy obejmuje także tkankę kostną dochodzi do deformacji kręgów w przebiegu powolnego modelowania kości oraz dokonujących się nagle złamań patologicznych. Wszystkie te procesy prowadzą do zwężenia kanału kręgowego i otworów międzykręgowych, powstania deformacji kifotycznych i skoliotycznych oraz niestabilności segmentów ruchowych kręgosłupa lędźwiowego.

Powyższe zmiany patoanatomiczne i mechaniczne warunkują wystąpienie u pacjentów objawów choroby zwyrodnieniowej. Degeneracja dysku 12; 13; 14stawów międzywyrostkowych 15; 16 oraz niestabilność segmentu prowadzi bólu Artroza stawow starzejacych L4 L5 lub somatycznie promieniującego 17; 18; Zwężenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych odpowiedzialne jest za ból oraz objawy korzeniowe 20a także za obecność chromania neurogennego 21; 22; Deformacja kifotyczna kręgosłupa lędźwiowego powoduje znaczne pogorszenie mechaniki i wydolności chodu 24; 25; Nie został natomiast udowodniony związek pomiędzy objawami a obecnością deformacji skoliotycznej skoliozy dorosłych w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.

Artroza stawow starzejacych L4 L5

Podsumowując, na pojęcie choroby zwyrodnieniowej składa się pięć istotnych problemów: dysk degeneracyjny, zwężenie, deformacja degeneracyjna, kręgozmyk zwyrodnieniowy i cieśniowy oraz rzadko omawiane, nieprecyzyjne pojęcie niestabilności kręgosłupa. Powszechność występowania oraz dolegliwości znacząco obniżające komfort życia zmuszają pacjentów do podjęcia leczenia.

Terapia zachowawcza jest leczeniem objawowym. W farmakoterapii stosuje się leki przeciwbólowe, leki niesterydowe przeciwbólowe 27steroidy, oraz leki, które potencjalnie mogą modulować przewodnictwo nerwowe Fizjoterapia oferuje leczenie ruchem kinezyterapię o działaniu przeciwbólowym i ogólnousprawniającym 29; 30; 31; Działanie fizykoterapii nigdy nie zostało udokumentowane naukowo.

Wartość iniekcji okołokorzeniowych, Artroza stawow starzejacych L4 L5 stawów międzywyrostkowych, blokad epiduralnych i innych tego typu działań, została wielokrotnie dowiedziona jako leczenie zmniejszające poziom bólu 33; 34; 35; 36; Leczenie nieoperacyjne 38 pozwala kontrolować ból, jednak nie ma wpływu na dystans chromania neurogennego i balans tułowia, a przez to na komfort życia pacjentów 7; Stosując je można bezpośrednio odbarczyć uciśnięte struktury nerwowe, skorygować nieprawidłowy balans strzałkowy oraz czołowy i dokonać stabilizacji w zakresie segmentów patologicznie ruchomych.

Stosując podczas operacji wybrane elementy przedstawione powyżej uzyskuje się poszerzenie kanału kręgowego i otworów międzykręgowych, eliminowane są niestabilności w zakresie segmentów ruchowych i odtwarza się prawidłowy balans tułowia, przez co pośrednio poprawia się komfort życia chorych.

Należy pamiętać, że leczenie operacyjne jest zawsze obarczone ryzykiem powikłań 39; 40; 41; Jednostka ruchowa kręgosłupa składa się z 2 kręgów górnego i dolnego połączonych trzema stawami, przede wszystkim krążkiem międzykręgowym położonym pomiędzy trzonami kręgowymi oraz dwoma, prawdziwymi, maziówkowymi stawami międzywyrostkowymi położonymi pomiędzy wyrostkami stawowymi.

Proces degeneracyjny segmentu ruchowego kręgosłupa oraz choroba zwyrodnieniowa całego kręgosłupa jest procesem złożonym.

Artroza stawow starzejacych L4 L5

Budowa anatomiczna. W niniejszej pracy zostanie opisana budowa i zachowanie kręgosłupa lędźwiowego. Anatomia miednicy nie będzie przedmiotem rozważań, niemniej istotną część poniższej pracy stanowić będzie opis i analiza balansu kręgosłupowo-miednicznego, który ma znaczenie dla kwalifikacji do leczenia, rokowania i jakości życia chorego.

Kręgi Górna i dolna powierzchnia trzonu tworzy istotne metabolicznie i mechaniczne połączenie z sąsiednim dyskiem, nazywane jest blaszką graniczną 43; 44; Blaszki graniczne zbudowane są z chrząstki hialinowej położonej na kości podchrzęstnej; struktura ta odpowiada chrząstce stawowej położonej na warstwie kości zbitej w stawie obwodowym.

Krążki międzykręgowe, dyski Krążki międzykręgowe 46; 47 są elastycznymi strukturami, które wraz ze stawami międzywyrostkowymi odpowiadają za ruch w kręgosłupie. Ich kształt odpowiada sąsiednim kręgom, każdy poniższy dysk jest nieco większy od poprzedniego. Bol w lewym lokciu i dretwienie palcow lędźwiowe są wyższe od przodu i niższe od tyłu, co jest warunkiem istnienia prawidłowej lordozy lędźwiowej.

Artroza stawow starzejacych L4 L5

Zbudowane są z pierścienia włóknistego warstwa zewnętrzna i wewnętrzna na obwodzie, strefy przejściowej i jądra miażdżystego w centrum. Z kręgami łączą się blaszkami granicznymi. Pierścień włóknisty składa się z ok 48 koncentrycznych blaszek złożonych ze ściśle upakowanych, biegnących równolegle włókien kolagenu typu I i II.

Ilość blaszek w pierścieniu jest zmienna; od Artroza stawow starzejacych L4 L5 pierścień włóknisty jest istotnie szerszy, a od tyłu węższy 49; Blaszki lamelle pierścienia włóknistego mają przebieg skośny od jednego do drugiego trzonu i zaplecione są pod kątem około 65stopni, zachodząc jedna na drugą tworząc regularną sieć Zewnętrzne blaszki pierścienia przyczepiają się bezpośrednio do kości trzonów, natomiast warstwy wewnętrzne połączone są z blaszką graniczną.

Zawartość kolagenu typu I jest największa Artroza stawow starzejacych L4 L5 obwodzie i maleje w kierunku centrum, natomiast ilość Tytul do leczenia stawow typu II jest mniejsza na obwodzie i zwiększa się do środka.

Dodatkowo w dysku degeneracyjnym wykazano obecność kolagenu typu X 52; 53; Pomiędzy włóknami kolagenowymi występuje elastyna i proteoglikany, a same 10 z 11 blaszki łączą się pomiędzy sobą mostkami kolagenowymi.

Artroza stawow starzejacych L4 L5

Pierścień włóknisty ma strukturę kompozytu włóknistego, w którym kolagen tworzy podstawową sieć przenoszącą obciążenia. Dzięki temu ma on wyjątkowo dużą wytrzymałość na rozerwanie i stanowi jedną z najtwardszych tkanek organizmu Proteoglikany wiążące wodę osadzone, w luźnej sieci kolagenowej, umożliwiają zachowanie półpłynnej struktury przenoszącej obciążenia ściskające, natomiast kolagen odpowiada za zachowanie wytrzymałości na rozciąganie jądra miażdżystego 52; Od strony trzonu kręgowego blaszka graniczna odpowiada kości podchrzęstnej w stawie obwodowym i jest zbudowana z cienkiej warstwy kości zbitej.

Po stronie dysku blaszkę tworzy chrząstka szklista odpowiada chrząstce stawowejchrząstka ta, jest jednak słabiej związana z warstwą kostną niż dzieje się to w stawie obwodowym Blaszka graniczna jest strukturą odpowiedzialną za rozkładnie sił działających na trzony oraz odżywianie i usuwanie metabolitów z krążka międzykręgowego 59; Artroza stawow starzejacych L4 L5 krążka międzykręgowego Komórki pierścienia włóknistego to nieliczne fibroblasty oraz chondrocyty.